Электронная библиотека диссертаций и авторефератов России
dslib.net
Библиотека диссертаций
Навигация
Каталог диссертаций России
Англоязычные диссертации
Диссертации бесплатно
Предстоящие защиты
Рецензии на автореферат
Отчисления авторам
Мой кабинет
Заказы: забрать, оплатить
Мой личный счет
Мой профиль
Мой авторский профиль
Подписки на рассылкирасширенный поиск

Диатомовые водоросли некоторых сфагновых болот Европейской части России Куликовский Максим Сергеевич

Диатомовые водоросли некоторых сфагновых болот Европейской части России
<
Диатомовые водоросли некоторых сфагновых болот Европейской части России Диатомовые водоросли некоторых сфагновых болот Европейской части России Диатомовые водоросли некоторых сфагновых болот Европейской части России Диатомовые водоросли некоторых сфагновых болот Европейской части России Диатомовые водоросли некоторых сфагновых болот Европейской части России Диатомовые водоросли некоторых сфагновых болот Европейской части России Диатомовые водоросли некоторых сфагновых болот Европейской части России Диатомовые водоросли некоторых сфагновых болот Европейской части России Диатомовые водоросли некоторых сфагновых болот Европейской части России
>

Диссертация - 480 руб., доставка 10 минут, круглосуточно, без выходных и праздников

Автореферат - бесплатно, доставка 10 минут, круглосуточно, без выходных и праздников

Куликовский Максим Сергеевич. Диатомовые водоросли некоторых сфагновых болот Европейской части России : дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 СПб., 2007 301 с. РГБ ОД, 61:07-3/484

Содержание к диссертации

Ниє їси не

Глава 1. 11 зучепносїь лікпомош.іх нолорослеіі болотах России п сопредельных государе івах

Глава 2. Материал и метлы исследования

в сфагновых 7

лава 3. Харакіерпсіпка исследованных сфагновых болої

  1. Сфагновые болота 1 Іріїволжскои возвышенное і п

  2. ГІолпстово-.Човатскпіі сфагновый массив

Г.іава 4. Апаліг; флоры диатомовых водорослей изученных С(|)агпог>ых болот

  1. Систематически!'! анализ

  2. Эколого-географичеекии анализ

4.3. Сравнительный апаліг; флор изученных сфагновых

болот

эЗ 5

Г.іава 5. Роль сфагновых боло і в формировании флоры о лпаюмовых водорослеіі отдельных регионов (на примере 1 Іріїволжскои возвышенное ги. Пензенская область)

Глава 6. Особенности состава и объем флоры диатомовых 1 16 водорослей сфагновых боло і

Глава 7. Морфологическая изменчивость массовых диатомовых 140 нолорослеіі в изученных боло і ах

Глава S. Спсіемаїнчеекая часи,

Ві.іво лі.і Л и і ера і ура Приложение

Введение к работе

Актуальное! і> ісмі.і. С'фаиюкыс болоіа широко распросіраиепьі і; России. На

се преимх ІІІ.СС1Г.СІНІО раї'.ішішоіі Рпропсйской ісрршорпп і їх площади умепьшаїоіся її

направлении с ссі'.сра на юі. КЪкнес дссосгсппой зоны сфагпоные бодоіа ксіречаюіся

піші, і! іорш.іх массивах (Фомин. (N9,4; Чиї \ рясна. 1941: Гадки на. 1956: Тюремної;

1976: Дсппсепкої;. 20(H)).

Современная ліпсраі\ра по і'.одорослям оодої крапне немногочисленна, хоія стело середины прошлой» пека им были посняіцеїп.і исследования многих и jp.cci iii.ix уіспі.іх (Воронпхпн. 1950: MantiieiiKo. 1950: І Ірошкипа-Лакрепко. 1962). Так. ').А. Шиша с соагл. (I9NI). апа.іи лір\я библиографию соіісіскоіі ліпераїчрі.і. оімечаюі резкое уменьшение кодпчесі і;а раооі по иодорос.іям болої с 1%0-х н»доі;. связанное с переключением ппіереса пссдсдоі.аіе.ісй к изучению кодохраинліші. морей, стчпых ііод н ночі;. Вышедшие і; последние десяіи.іеіия публикации обмчік» содержа) лишь снедеппя об отдельных ір\іша.х организмом (Горшкона. 1971: ПІїниа и др.. 19

Дпаюмог.і.іе г.одорос.іп - іюсіояппьій компонспі бпоіьі сфаі новых болі»і. однако пх пз\ чсипс на ісррніорпп России и сопредельных сі ран проводилось, г, оспоіаюм. і; середине прошлого сіолсиїя с использованием сг.сюг.ой микроскопии. В пасіояшсс г.ремя рабоїьі по Bacillariophyia болої связаны пренм\ щесіг.еппо с изучением морфолопіп п сисісмаїпкп пскоіорьіх родов пеппаїпьіх дпаїомовьіх водорослей (І ііішкі. Нгаш. 1997: К rammer. 2000: Гаіше-Bcrtaloi. 2001: Pillsbury. Sla\ik. 200(1). при ) і ом пспірпчсскпс изучены і; меньшей сіепепи (Гепка.і. Куликоі'.екиіі. 2005. 2006). Рабоїьі. выполненные с применением современных мсіодов ірапсмпеспошюіі п сканирующей микроскопии по оїде.іч Bucillariophvia с(|іаі новых болої і; оіечесіг.еипьіх изданиях. оіс\ісп;\юі. хоія выявление опора люобралія оріапизмог,. г, юм числе водорослей, яі'.лясіся одним нз прпорпіеіпьіх направлений современных пседедог.апнй (С'ыпшк. Вассср. 1992: Юрпсс. I99N: к'оплраіьег.а. 2000).

Цеп» и ;а іачн іісч.іоіопаїїия. Цеп. рабоїьі изучение р.пдоііоіо сосіава Bacillariophyia пекоюрых ефаіноія.іх болої Гвропейскоіі чаєш России и оценка их роли г, формировании (|».іорі.і оїдс.іьпьіх реї ионом.

4 Для ш.шолнсіїїія -noli пели (їі.ии иосіаі'.лсиї.і с.ісдуониіе задачи:

  1. Выявим, видовой соски*, лиаюмоііі.іх водорослеіі пскоюрых сфаі новых бодої ІЛ'ропсііскоіі част России и нзупіи, морфолої ическуо пзмепчивосп. массош.іх видов.

  2. ІІроі'.ссш сіісісмапіческші п 'жолоіо-ісоїрафичсскиіі анализ выявленных флор п их сравнение. Выявим, закопомерносін іорпзоиіа.п.поіо распределения предсіаніїїелеіі РнісіІІіігіорИуіч по ефаі иоія.ім массивам.

3. І Ісследоі'.ап. основные черп.і (|)ор\іііроі'.анпя флоры диаюмовых водорослеіі
сі|іаі новых бо.іоі.

4. Определип. ролі, сфаі новых Сю.ю\ в формировании фдорм диаіомоіи.іх водорослеіі
оїделі.ін.іх реї попої*.

Научная новизна. Впервые изучены флоры дпаюмор.ых водорослей І Іолпсюво-Ловаїскоїо сфашоиоіо массива, сфагновых оолої. а также водоемов и нодоіокон Приволжской возвьпііенпосін (Пензенская облаем,) с использованием современных меюдов искіронпон микроскопии п особенное-!и их формирования. Обнаружено ірп новых для на\кп вида диаюмовых водорослеіі. предложено 3 киссопомических комбинации п расширены диагнозы 3 видов. Обнаружено 30 видов, новых для флоры России. Впервые пзхчспы закономерное! и lopinonia.iuioi о распределения диаюмовых водорослеіі і*. сфагновых массивах. Впервые показано, чю пзмспчпвосм. основных диаі посшчсскпх морфологических признаков пепнашых диаюмовых водорослеіі находпп.ся і! icx vice пределах, чю и пепірпческпх. п подчиняемся і ем же закономерное і ям.

Практическая ніачіпнк-іь. Полеченные данные о видовом еоеіаве и редких видах диаюмовых водорослеіі мої х і бы 11, использованы при мланпроваппп меропрнягніі по охране сфаі новых боло і. а іакжс при чісппії специализированных к\рсов в высших уїсбпьіх заведеннях. Выявленные особсппоеіи варпабе.п.посіп оїде.п.иі.іх іаксономіїческпх признаков и закопомсрпосіп і їх пзмепчпвосіп моїуі бы 11, использованы в спсіемаїпческоіі рабоїс. Приведенные в дпсесріанпи країкпе дпаї позы п аі.іас \іпкро(|)оюі рафпії диаюмовых водорослеіі. выполненных с применением современных меюдої*. искіроппоіі микроскопии, можеі послу/Кіш. основнії для со'Дания сисіемаїпческпх сводок п опрсделиіелеіі.

Положення, выносимые па кишну.

  1. Ф.юрі.і ІнісіНіїгіорІїуїсі сфагпог.ых 00.101 ирсдсїаг.лсіи.і ра яюобраяи.ім сосіаг.ом. как истинных, іак и цсніричсских дпаїомоиих г.одорослсіі. Впдог.ой сосіаі'. дпаїомог.і.іх бодої формпр\сіся ча счсі небольшою числа широко распространенных по сфаі ноі!і,і\і масспг.ам іаксопог,. больше нолоіяпп.і г.нлоіі флоры имеюі очень оі раїшчсппос распространение.

  2. Для отельных сфаіпоія.іх бодої харакісрпьі яіачіпе.іьние различия is г.идог.ом сосіапс дпаїомог.их г.одорослсіі. На сходсіг.о флор ГнісШагіорІїуіа г.лііяіоі ісоіра(|іичсскнс факлори. об\слаг..іпг.аюіцпе піп сфаі ног.ьіх бодої г, онрсдс.ісппі.іх ісоіра(|)іічсск'п\ чопах.

  3. Флори дпаїомоиих г.одорослсіі форміїрчоюі ча счеі геїсроіеипьіх по споим жо.іоі ичсскпм харакісрпсіпкам кидог.. при ном количссіг.о гаксопои іпппчпьіх для сфаі попых оолоі крайнє псг.слнк'о.

4. Пчмепчниосїь рачмерных нрпчпакои н хіемеїпои ульїрасіруктури сінорок
ііснпаїїіі.іх дпаїомоиих находігіся п ісх же пределах, чю п метрических п
подчинясіся ісм же чакопомсрпосіям.

Личным вклад списка і сми. В оспогл дпсссріашш положены маїсриа.п.і. ікшчсшп.іс аімором начиная с 1999 і ода. Coop проб н пнісрпрсіания по.і\чсппьіх даіііи.іх ія.піо.іпсіїа діісссріаімом дичію. В рабоїс прнг.едспі.і оригинальные \нікро(|)оіоіра(|)іпі дпаїомоиих г.о;юрослсіі. полученные аглором с использованием сонременпых меюдог. ірапсмпсспоппой п сканирующей искіроппой микроскопии.

Апробации pen іьіаіов диссертации. Маїериадьі днсссріаііпп доложены п обсуждены па конференции молодых ученых «Дірономическая па\ка г. начале XXI иска» (І Іепча. 2()()1 ). VIII и IX школах дпаїомо.юі or. России и с і ран СНГ (Норок. 2002. 2005). Всероссийской конференции «Охрана раеппелыюю и жпвопюіо мира Поволжья п сопредельных іерриіорпіі» (І Іепча. 2003). Мсжд\ пародіюй коіі(|)ерсннпп «Проблема охраны природных ландшафти и бпорачпообрачпм России )) сопредельных сірап» (І Іепча. 2004). Мсжд\ пародіюй коп(|)ерепнии «')колоі пчеекпе проблемы литра.пі равнинных г.одохрашіліііц» (Качань. 2004). Ill Международном конференции «Лк1\алы1ыс проблемы соїфемепноіі a.ii.io.ioinii» (Харьков. 2005). VIII Всероссийском попуіяппоппом семинаре «Попуіяппп г, просірапсіпе п времени» (II. Пог.трод. 2005). Всероссийской конференции «')кодоіпя пресноводных жоспсісм и

6 сосіояппс ;дороі!і,я населення» (ОрспоЧрі. 2()()()). Меж.(\ііаролпоіі конференции <.\кі уа.ііаіьіс ироо.іеми ооіаппки. жо.юі пп її опоіехпо.іоі пп» (Кпсіі. 2006). IX Гп.іроопо.іоі ичсскою оощесіка 1'ЛІІ (Тоді,яі ні. 2006). І Всероссийской конференции «Л.н.іо.іоі іічсскпс псс.ісдоі'.апия: современное сосюяппе п перепекшим па о\д\ тсс» (Уфа. 2006).

ГЬо.ііікаїніїї. По іеме диссертации онуапікоиапо IS раоої.

Сіруїхіура п ооі.ем паооїьі. Дпссеріацпя соснин п; і'.і'.сдеппя. оо;ора дніераі\рі,і (і.піка І), маїериа.іа її меюдог, ііес.іедоііаппя (їдана 2). харакіернсшкп плчепних оо.юі (і.іаі'.а 3). положения подсменных рсл.п.іаіоі', п пх обсуждения (гдаїіі.і 4-S). ііі.іподоіі и списка цпіирхемоіі .ііпераі\рі,і. котрий включає і 346 іісіочшіков. п; mix I2S іпюсіраппьіх. Маїсрпа.іьі дпсссріащш птдожепи па ЗО І сіраііицс машинописною іексіа н ііддіосіріїровапі.і ІЗ іаодпцамп н 33 рпс\ пкамп. Приложение представляє! соооіі аідас диатомовых водорослей исслсдоііаппьіх с(|)агноі!і,іх оолоі. включает 42 пюлнцы с 651 фоіоірафпеіі створок и тлемепіов уды рас і р\кл\ры панциря.

Ліііор ііі.іражаеі ііскрспіпон) одаїодаріїосп. паушому руководи і елю СП. І спкад\ та псоценпмуо помощі, н всесіороіпіюю поддержку скоим \ ппвсрспісіскпм уппедям Л.Л. Чпеїякоіюіі. Г.Г. Сойко, а іакже Г.В. І'агжпвшіой. В.Г. Девяікппу та помощі, п обсуждение мпоіпх положений раооїі,і. 11.11. Гаїаршюі'і та оодьшуо ісхничсскую помощі. п і',сем коллегам, помогавшим і! тавсршеїнпі >іою исследования па ратш.іх чанах ею г.і.іно.інеіпія.

Рііооїіпі аіі/по.їііакі при і!(><)<)і'ржкс <-<і>оін)(і сшк'іїстсия ошсчсспкісішоїі ikivkc".

Похожие диссертации на Диатомовые водоросли некоторых сфагновых болот Европейской части России