Электронная библиотека диссертаций и авторефератов России
dslib.net
Библиотека диссертаций
Навигация
Каталог диссертаций России
Англоязычные диссертации
Диссертации бесплатно
Предстоящие защиты
Рецензии на автореферат
Отчисления авторам
Мой кабинет
Заказы: забрать, оплатить
Мой личный счет
Мой профиль
Мой авторский профиль
Подписки на рассылкирасширенный поиск

Индивидуализация процесса совершенствования скоростно-силовых качеств и скоростной выносливости легкоатлеток-спринтеров Когут, Алла Михайловна

Данная диссертационная работа должна поступить в библиотеки в ближайшее время
Уведомить о поступлении

Диссертация, - 480 руб., доставка 1-3 часа, с 10-19 (Московское время), кроме воскресенья

Автореферат - бесплатно, доставка 10 минут, круглосуточно, без выходных и праздников

Когут, Алла Михайловна. Индивидуализация процесса совершенствования скоростно-силовых качеств и скоростной выносливости легкоатлеток-спринтеров : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.04.- Минск, 1992.- 22 с.: ил.

Введение к работе

Актуальность. Сонремонниз твндоішнїі разымя ciera на і;^Р"і-і;.ш цистатши у конщии повишаыт значимость проблеми упр.чыюшы, а реализация основігах ее положений is практике приводит к гнрамои ной индивидуализации тренировочного процесса на различии.? уі\шн\ многолетной подготовки бегуний. Однако в теории и практико три нировги в женском спринте индивидуализация процесса соворшноч--ьпьашш снепиалышх качеств рассматривается, как праыло, без учета ооіщіх для бегунай-спрингеров закономерностей их цроявло.км Компоненты специальной подготовленности, особенно скоростно-еило вне и скоростной выносливости, рассматриваются вне системы закономерно сложившихся структурно-^унниіональшх связей между ними. Такой подход - аналитический - не позволяет выявить качественную природу динаміки уровне.і, соразмерности 'і иерархии связен компонентов, а значит, и условия целенаправленной и оптимально!! .их реализации. Е этой связи системное индивидуализированное управление процессом сонершвнствоваїтя окороотно-силовнх качеств и скоростной выносливости представляется актуальним для современной теории и практики тренировки в женском спринте.

.Диссертация посвящена разработке научно обоснованна* орг-лгл ь и закономерностей индивидуализированной коррекции процесса совершенствования скорюстно-силових качеств и скоростной яиносшиоон; легкоатлеток-спринтеров я отражааг попытку системного подхода к проблеме.

Работа выполнена в соответствии с темой Я.2.5. Сводного плана НИР Госкомспорта СССР на І98І-Ш"ї-гг. (номер государственно?! регастра!:;ш 81100944).

Объект исследования - легкоатлс-їки-снрингерн различно» к;-;:-ли-їішящш (Ш разряда - кмс-мс).

[(^Этт-тем тсслг.човпнил стало научноо оііоснобчнлгі "ун;пор-

TuiM.-u:-." ("г."б:;':"іі.:") для яєнсі'ого спрліпа її тіголої' ігіг,іл.-г Г'еі-Г!«пітх'' ~~п кіоли'.ІШ'їїцпошшх і pyrin) сиеш^г-ісспіх грсооїа-Лі'п еі'рлнтєрсгего <;>егп г. сп'лчгаыюГ: іТііЗПЧєсгоп л Оєгоеоі, гг;;;г; і'Л'Лі-чиосіи п ішдігиїдуальїгае. различия в г^лглошт силон".;, і-ір^стію-склонгс качеств и СКОрОСТПСІІ ЕШЮСЖШОСТА ЛСГГ.ОаїЧН-7гк~-пі:рпиторов.

І1Ш2І23- Кредполагалось, -что гыт'леше "унчз-реальны г' Г'рсєсСпглі'") ліля нєпского пгрпіпа іі.тііііолопічоскііх" Г'особечгУ";" чг'ї кл;ат!'лтр;ііи;сюдах групп) закономерностей л моле-прі" струтургг пслготсрл'Пшосги, діїішг.їши уровней, її взаимосвязей ее гошюкен-!'/;]', з тап--є реалізацій их: г тренировке посредством алгоритма ;'ііі;:нчдуг.л:ізлігщі оСсспечлт целенаправленное л З'їдйстстное сг.с-* «гіпсе ішдішііг,уя.л:ізгігшшшов управление процессом сомршзнсп'о-

! ПМЯ ОКОрОЄТІ10-СИЛО?К:С Га'ІбСТВ її СУОрОСТНОЙ ШЧОСЛПЮСТЛ Л~П'<"---Г.ГП'"ГОі:-ОІІрШП'ЄрОЕ.

}ІШ'И л-'следования ярилось ГОЕЫШЭ1ШО гср-їокташтости проле-с:-'.:. <--;г,о[\і:ріісігпгоіия скоростно-салоїш; гачкств и cicoj-ocinoi' ви-і'5глі"їоспі леггоатлоток-спрннтерев на основе учото и кдч г чцу а п>-:<іп і' типологических различий.

>:. ірОІПООб ДОСТИЖОІШГГ ГОЛІ! рябОІН СіНЛІТ реі'УЧЬЧ СЛЧДУІ' "іії'т

-..-P. ::111:

Т. Ріпrnrn cifsiHiJii^Goiare грео'сжетя сі.рмнгергжоп беге» і;

ТОЛІЛСІ.Ч'Н СГ'ЛЭЕИХ, СКОрОСТНО-СИЛОВЮС К.ПЧЄСТБ, СГ.ОрССШОІІ Т.ІП'СС-

л-г с от:; и разработать моделмьэ хараггерпстпги спеппадыгэй rjr.st;-ччгоіі и бетогоіі подготоБленгостп леггортлетог-опсинтерог.

2. Изучить длм'мку скор.'сетіїоіт иьчіослявос, л,- спледак и cicj.ccino-сі'ЛОЕіл качеств раэлвчнух мниэчтге ірг/гн ног її туло-}-'i:n г. гр >~>дсссе повышения спортивного мастерство легкоач.істот.

СГЧ'ПНЇСРОЗ.

?. (,'прсд?'Литт. тиі>'.ь:'..пуальн'л-а-іпоше етруггуи'. чт-лпі: лгі

(;ПУй''!(!Є№;і U іІоІЧ»1.0ГІ ІЮД!'ОТОІіЯіііі!І.)СгіЛ І.ІіЛ'иЮМ ПаКЛЬ.-'УЛГ. ilri".'. і". '

[елнішонинх путнії її рззрнбст.чгь алгор/гііі г.іідіи'іідуагіїиаші: і.р,-і;нсса сснч'р.ііікістьогпшія сі:оро;уп>.>-с;іі>г>иі* качестг. и р.ког.оґ.тн.. ! tiii'JC.'i.!L.i;c'i':i ле!Чк;;;тлаїсн;--сііріШ7ерог..

І. Р.мзраґ.отг-.ть її апробировать практические рок:', кл'і^і п.і і:*

ІІШІИКЦіїуаЛИЗШЦІІІ НрОПОССс'і СОВОрПКЗІІСТЬОБЕІІІІЯ СКОрОС'ГНОиИПыи.; г..

чои'і'В її скоростной шнос.шішст.і легчюатлеток-спринтеров.

l'ei-оч» и огіР'їнпзаіиш иослегіовашія. Для решения . оогаї-.'мшіїк ьацач попользовались следующие методы: анализ її осіобщешіе даіішк: няучно~і/.й тонической литєритурн; педагогические наилодония, включающие анкетній; опрос тренеров и аналіз данных контрольно-педп-гогическігх тестировании ;і данішх, полученных с использовашем инструментальных методик - полидннатметрии, но лк динамо гра {їм, фотоэлектронного хронометража .^іііталииаі скорости в беге на ІОи п; экспертная оценка ндекваиюсти шполняеїшх упражнений задача:: троіпровні; педагогический эксперимент; математико-статпстичео-гио методи обработки получении: даннш:.

В пєдагогл"оі.і:оі..' эксперименте (октяорь 1985 - пыль 10.-:6 гг.) участвовали ?.2 спортсменки І разряда. Численний состав контроль-нон и экспериментально]! групп составлял по "II чолоьек. Групп;.' :;? имели достоверных различий го комплексу изучаемо; параметров.

Научная новизна работы заключается б том, что ъ\щ вне использован системний подход к индивидуализация процесса совершенствования скороетво--силовых качеств и скоростной выносливости легкоатлеток-спринтеров, позволивший определить типології чэ окно структуры специальной физической и беговой подготовленности И С их помощью оцвітать и корректировать индивидуальные особенности структури її динагаки ее компонентов в процессе повышении снортщ -ного мэсторства. Тйтаршо предложены и экспериментально подтвор-;-лот:: универсальное специфическое трасоваїше спринтерского оога

і' ігроякчсшир «т!'.іі:ці:.янх '{і::нпт)еог.я:-,' качеств бох'уіоті-'. ч/шпорср. алгоритм индіївицуелппаїїиіі процесса совершенствогпния скоростпо-лілових качеств и скоростной шноолпвости легкоатлеток-спринте pop. Ь'ііергае pas»p;i6ovonn ишшввдуалыю-тш' гне модели отрзтгури

ОІІОЦИаЛЬНСЙ ПОПГОТОЕЛиННОСТИ II МОДвЛЬЙНе Xap.'tKTC-pHCTIIKif .У'рОГ-НЭ:-

"о компонентов (силовых, сторосттго-оялоЕНх, скоростные, скоро-'itной шносликзагп и физического разрития). Рнервно выл гаснн:

- типовые особенности реализации уншерсаліпого сизішчті;»-

ЛІГОГО ТребоВаїМЯ СПріїїГХерсКОГО бега К Проявления4 CnG'UVJ.TWn-X ')}!

'.'рчэскизс качеоті! лпгкоятлрток-сприігтерор;

тятовне "комії- j тн'' компонентов специально» ислготоі^»н-ности, им9Юіи.тс наибслині'е диапазоны индиеп пуаль ньге р»?л!пп1;

икдиЕздузльнс-тішоЕне закономерности reTOTOXJWHHOCTlI HIV-їянсиеного прироста силового и скоростіга-сплового іютошшола "чя: разгибателей и сгибателей ног.

Теоретическая значимость исследования гыражасюя е рааиитни п .пополнении общих положений проблемы индивидуализации треігаро-гочяого процесса е объеме требоганиР к управляемый процессам б спта; о: а) тічіогнма особенностями реализации универсального г і rev./фічегкого требования спринтерского бога к проявлению сігн.'л ілт-ннх 'ризич9сіш;с качеств у лєгкоатлогок-спринтеров; б) нргч'<-'о ниє?.' алгоритма ицтнгндуэлизяцяи тфопооса согершенотлованпя ст:о-ростно-сплэвше качеств и своростной внносл.пвости в качеоіие :;годстга системного инпигэдялизированного управления трычн:-;-ил ним процессе'-:.

Практическая еизчцгусть. Получены практически э"очпм/о 1-.-.--:-'.!Лі:?л об універсальних я тг.пологячоскл:: рИЕлнчглх т цгна:-.тто tpoHTict!, оогчзге.жоаги и связей гомпоненпв отрук;;г.;ч сю'.-'-л-)!' гр:::*о".оі\і;і'і!П-:-с'гл лен го-гглото-'- cnpnini'po].. Рг.рт'-"'.. v'-,!!' -:-.-.-

И - .'Л,р і' U ).... .ні'/ 1 l: "Ut'.\ '. Л , '.. її 1:..0 l.l'P^liV'pL ;i!-|,l.ii:i.

ii'.ij U/OO '..-oil '.' ' Л , 'і l.:i::0 '"li'iijib : ЛН .::.) іj'ii^liasJULi) пр'ЛЛч:,:;, : . !.(>[ і:і>Лі ;: 1:,..1:.ОЛЛ ^ Юрї.(і11і''і-л.і!і'і№л. <о'іс<. О і! СКОрООТНОИ ЬШЬя.Лі! fcuoVK. АіірО0!фОІ.,-,іН< 1І1)?ІЛі'Ч)Оч)риьН.ісіЬ І) ^-і і йКСИЕНО!:1) Ь і". Ч ІІріІ.нЛіі.

елі/ ллл чи!і,іііі)цуьлл:і;іпиі] 'ірйшіро>ьо>шоі'о процесса їЗвгушіи-ілірші-

іі:р'>Ь. і ІіЗ[ Ч.'Л'Г.ТЛНГЛ.' Ш1 иСЬЛкі lui.icllJ)jOt,t:tllIOr'() роїШЬеЦЦО j 11 Ли

:-.і.чіпчкі ооущооїРіїгї. ,. j ііряі-нм'е лосрвдово» - ілгоріт.ін Иііщпчпіо.-і ллалнл:' оиотолное іііі;;нь:і.чі.іч.і.)мрі';ііНііНов уирььлвшш і зцесоои оо

і.'ОГ'Ч'ЛіОі 1.. Л'мЬііЛ „іОрілЛ !!,) ОЛ-biriJX Ю: і 1.1; і і: іі ОКОрОСЇПОІ! ЬШЮОЛІІ

гяо'іл в roo'j bti'L-o іл.іііі с, tiituiKtu ,ьлі на -їііпоЕнмл оссосиностяглі про .Н'Л.ЛМЧ уШі-л-ролЛ) І.'оі J слоил; ллоокоіо ТР''00і:;!:ШЯ спринтерского .'(..їм it щ,ліі.,'."'.>!іі:' олілоомино. ;ло-і 'оокп'-: кячостб легко'И.чоток-ОКраН'юрол.

і НОНрОіМи ПООУ'Ч/ 1 = -. ;-.'. 1- .і:: 4-V."i!',-.Hi!H F; V40J НО -ТраНИрОЮЧіШЛ

пр'Л'О.л; груші чгн.'лоїаїл лолкл.і ^лонплі в Ьпісоской ШІІОП (ішіш .:('!"), і> поіо'О) гої.гу ч.ічіііоіі cooi-if.'Jv і;о:гі.чц ЬССР по спринтерскому и Ърызриому оогу ш.ішюїілд&ио шалілі і-ло:и'''Ліля.

Нолучошл.'э родультаїн лооледокшля і-югуг бить иогельэовыш

И'іЛ ІІСЧП'ОТОРКО Уи'ЛІО- і'їсїОДІІЧООІОІК ГОСООШІ , В ра50ТЄ ТрЄНЄр01і

)>:.<':>!!, ГїцМІЛГ, ІОЇ, при поцгоїокко логкоіП'леток-сприитвров ]іаз-лачнои кыилг.дкашп, а тавш слу.иате.чкрщ курсов іюбшлєшія ісгй-лЫяпопии тренеров /OP, сту:;в:пйШ1 МРшО ГО, специализируй;!:'. for і* баге на коротюіе .дистанции.

Шуюкеїшя, тнпоьи'.лиэ на aau'.vty:

Т. Нн'гпендул.чыго-тшюшо модели уроьнеіі силового и скорое-'і'.чо-силобоі'о штешиллоп и их сорипылрносгл у мыши разгибателей ц еіиПятелеІЇ ног, Зуішшональщіі сг-р.уко/рн специальной подготовленности (гадло-лощв:! компонента-сило гал, сюростно-снлотюіі, смь-і!'иільію;і С:єгоГ)Оі! годгстоі!Дошіое'г:і'« .[-изіїчиского развития).

"~І. ГЦчЛЬЛ'гд.лнго-'ПпхЕие Зйпс-иомерпуста готорохглшгоог.:

8 интенсивного прирост.а екоростю-силового потенциала і '.'.щ-антвго-шїстов ног и струкгурно-функдиональнюс взаимосвязей компонентов скоростной выносливости с некоторыми параметрами физического развития спортсменок.

3. Алгоритм индивидуализации процесса совершнсгвогания силовых, скоростно-силових.качеств и скоростной ВЫНОСЛИВОСТИ У легкоатлеток-спринтеров (на основе системного подхода и струк-туряо-функт юнального анализа).

Объем и структура работы. Диссертация изложена на Ш9 стра
ницах машинописного текста, .состоит из введения, шести глав, вы-
годов, практических рекомендаций, списка литературы и приложе
ния. В работе II таблиц, И рисунков, 14 приложений. Указатель
литературы содержит 207 источников, из гоїд- 44 на иностранных
языках. .

Похожие диссертации на Индивидуализация процесса совершенствования скоростно-силовых качеств и скоростной выносливости легкоатлеток-спринтеров