Электронная библиотека диссертаций и авторефератов России
dslib.net
Библиотека диссертаций
Навигация
Каталог диссертаций России
Англоязычные диссертации
Диссертации бесплатно
Предстоящие защиты
Рецензии на автореферат
Отчисления авторам
Мой кабинет
Заказы: забрать, оплатить
Мой личный счет
Мой профиль
Мой авторский профиль
Подписки на рассылкирасширенный поиск

Реактогенность и иммуногенные свойства инактивированной вакцины против стрептококкоза нутрий Инсуасти Паредес Карлос Артуро

Данная диссертационная работа должна поступить в библиотеки в ближайшее время
Уведомить о поступлении

Диссертация, - 480 руб., доставка 1-3 часа, с 10-19 (Московское время), кроме воскресенья

Автореферат - бесплатно, доставка 10 минут, круглосуточно, без выходных и праздников

Инсуасти Паредес Карлос Артуро. Реактогенность и иммуногенные свойства инактивированной вакцины против стрептококкоза нутрий : автореферат дис. ... кандидата ветер. наук : 16.00.03 / Моск. ветеринар. акад..- Москва, 1990.- 15 с.: ил. РГБ ОД, 9 90-7/1217-x

Введение к работе

Актуальность теж, Нутркеводсгзо * «:йзя іголодйя отрасль ИЭОТНОЕОДСтаа З СССР» Ну-ГОЗЯ (Нуйеб>,*ь^ Соууиъ Molina) їруїшкй лолузодшгії гризун, обптаю^ій з зс*:;с?бє:;нн% условиях з суб'хрошпгек:а: сгргшах К>жоЗ Америк. В;і,\рн;п он я завезен в 2CGP в начали 30-х гг., , и тогда де бкдж '.фгаплзованк первые сїоз-созїі с длегсч^іш раз2е~знзєм нутрій « лЙйргязокяіі" в Азербяй-гкане и "СрБзрішс5лі1 в Крисгюдарсяб'Л і;рло.

Советский Goi^ о JDr-'G г., стал сскоїі крупной з шгрє страной, заншайщзйся разведенном пуггшх зверзй - корок, соболей, лнсгцг іесцев, хорьков;, г:то'*ов, пугргй, 2.згода.е з сїране гаготагші-;ае?ся около 15 млн,, тіх окурен, За рубэгдм ззероводетвсм киген-jsbko занимаются б стрлнэх Скандкиакзі :* Сиверке* Aakdzkh, б

ЖНЛЯИДЇЕІг ДПЕНЛ, ТІІЗг'ЦЙ, УрЭНЦИЛ, АВГЯЕЇ, ЇІор.УЬГііїЦ ЯвдЄОЛаН~

rax,- Ш.% Янонлз, ГДР,.. Чєхоолоезклй^дЬосдйзеи,, IIcclukv Болга-

*ійІїи

СерЬеіЗВІЇ? ЛрЯ::Я2С':;!ШЄ?-' УЗ ЩГДІ рЗЗНЗ'ІХК Е7Гр-й~0ДСЯЗЙ З

гзс?оящ::е ?pr-.:s яэля^ол сїрепгококкоз - оолвгнь оап^ертшдьнлк гї?олох"Е, пїулчігпг-я. "оз"^1«т-г.?.м гнп'ЧЕТЯл^пніі ~»ко~С!:і7т-,>с:аі2 ац$рб га c-fs:: щзгека ?,Х'.»п.с-1якй после o?os;u"H з: пооргог-і сако1: ;о Егорой г&:<.г:лятъ ^5р:;:.*ск;-госгя, гсігрсщелЕя: идог'^родакл ззто:і вдслєшеї дс?іолї;ііїзл"»::Ш': ередета на нроаздетге лоч?бно--2рсф:ь-іакгетасіЕи тарс.цгіягхй.,

Дяаїсльтїо? зрї:і,ї сгрезтакокког нутрий оставался шло;:зу~ ізриим, з: ЕпзрЕнз п3ре:.-'а.«кая -яястругцшї о їлрропрнлгіїн-х по ік»« ізлзккіко и лядг2?глд-;л сгрегл'ококкпза IT/TOE^' сіїлз уувзргщьгіГ! 7В Агрогшедз GCG? їсдько в IS88 г., з спеийгческяв ерезстэт грсбнлз.кгдлгг ояїпотаї нергізря<Зоїзккі-?і.

В 1281-г. 2 ГТ/іі э.з.гро2-:?дст!5.?. л і'.роохогодс:,';^ с'ила иачяїа ій^рабо^яа іш5КїлізлроЕ5.-шол закчити пре?::з сїпупїокоісюзе ?гут« і'лй (Есспенсл 2,А» и л о.,), Б результате; -'^я по.':учс~с такая акшпш з долаззяз лр;ггаі~гигал^клр: ьоаго^ооїв і аг/налацяц нут--іей («зобре^гае S ЗЗЗЇ393Д5, 124607 от 03»10,6-.0, Наставал ;Ебсга посвящай іізучана ройкгогйннооті: ж ггйунсг^сшх оеоіісїз лсктиЕ^розїї'шоЗ ьалігік протав сїрслїоі:оііко:-іа путрші,

І* Научать общэо состояние оргаші?ип щгсрі'й її р. взвдешго гішднн (ловадєетс-, їе«~ераа:ура тега, частота пулк>з »і дікакві,

аппзтнїї жадакение масса іела) к ее безвредность для молодняка е береглзннісс нугрнй.

2» Изушіїь морфологачесісай сослав кроны (количество гемсглС'
бинаг эрв:гроидеов} лєйкоцїїов и лейкоформула) в динамике форми
рования иії.іуіілїеїа. .

3» Изучать фагощгааряув активность к интенсивность нелтрсфа '.~ов крозз з отношении возбудгголя сїрептокоакоза .нутрий (сгрек-.їокое:й: группа G)„

4. Б дннаянкз кштунсгенеза проследил, колячесгзэяше ггые-eqhes Т- и В-;іЕі:фощіїов5 пдтог-отрфслогюгескуго реакцию ЛЩроузЛОБ л солезешоі, а тавиз наконлениз з сыворотке кровг нреіідггиїдрул-

5« ПроЕор:хг.ь состоящее Еьз.іуЕкге'і;а у- ъакцшшровашшг: еешої— зге:-л ргаяячнне сроки после іе-слуназаіщи яутем эвсдергмеЕгальног эарзшЕШЕ- вируленїяоЕ зулътурой воЕбуджела сгрєпїококкоза луг-

- ЙЕїїШіJlSSSIiEil* Лсучзны -.рзакгогенноегь д ш;уунагвйнкз езой Оі'а і2і5.к2ИЕироБаі:лоІі ГОА~вакцкші лротЕБ. стршітококкоза ВуїрЕЙ, зііервав рзарабо^йшоіі 2 СС0?„ Установлено„чжо бЕолрзлараї бзззр дэе Е слабо рааізогзнен, Ензнзаст ущреншЕй лэйкецкгоя и нейгро шгль2їіе"сдбїіг влево. Ижяунологаческгя церзсіройза ЩЮЯЗЯЯЄ2СЯ о-їчєїдезой фїїгоціїїарЕой реаіашгй, убєякчєшісм количества В-диі;-йоїшгсз* кролхйсрацзей е дпзй'-зрэшщровкой і;дєїок плазмоцктарног ряда s лз.йОїїПїЕСї'ііи. узлах и селезенке, накопленная б шворогде крош-прєцшщгж-їов. В результате двукратная вакцинация: с-зні'ер-валсіі -в 7 дней обзепзчжвала форшірозаяае шлаїукнтеїа у кутана псодоллісїеліносгьа до б месяцев (срок нас&зещонин)..

Иэдзуетхскак реннос.та роботі. Безвредность, слабая резето-гєнносїь н достаточно шраненкаа жядуногенЕоегъ закцшы в лабораторних УСЛОЕ2Я2 ЯЕЛ.5ЄЇСЯ ПрЯКИЗЛ ДОКаЗаїЄ,ЛЬС2БС?Л оЗЩКУЕОЙ

(ипйуЕологичеокоЁ:) эффоктазноста разрабакшаєлого бжшрздарата іг основой дйя его апробгцЕй в прокззодегвзннні условзю: зверо-..зодчзекпс хозйісгв.

: ' ' Доен еекцшеі, кпзтзізсїь вакцкнащш и ерокг: рєваконнавди і*.вгя;о5ся. базондш критеразш разработка схемы прнгененкя икагс-їшгшоЕанной взкщіщ щюзиз сграптспошэза нутрий с лрофндак-

MI^dSSLIlMlS* Оеяоніне колоаонюї дзссертацЕЕ были до-доионн їх' обауздена на остеївах научпнх код&зрезцгаг. МЕі в IS83

939 гг., нз заседаниях ученого совета ї.Ш в I9S6-ID89 гг., :3 лекісахедральнои совещании кафедр инфекционного профиля МВД 1990 г.).

Публикация результатов исследований. По материалам днссер-:ацдолшх исследований опубликовано 2 стртъи и 2 находятся з

[ЄЧПЇИ.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на границах мзізинспесііого текста 2 состоит из введения, обзора итературц, собственных исследований, обсуждения полученных результатов исследований, выводов, практических предложений, шнека литературы. Работа содержит 13 таблиц,32 рисунка, глгзої; літератури включает 169 источников, из изх - 86 совзт-ио: з 33 лнострпнлкх.

Похожие диссертации на Реактогенность и иммуногенные свойства инактивированной вакцины против стрептококкоза нутрий