Электронная библиотека диссертаций и авторефератов России
dslib.net
Библиотека диссертаций
Навигация
Каталог диссертаций России
Англоязычные диссертации
Диссертации бесплатно
Предстоящие защиты
Рецензии на автореферат
Отчисления авторам
Мой кабинет
Заказы: забрать, оплатить
Мой личный счет
Мой профиль
Мой авторский профиль
Подписки на рассылкирасширенный поиск

Жанровые особенности башкирских романов о современности Ахметьянова Найля Ахмадулловна

Жанровые особенности башкирских романов о современности
<
Жанровые особенности башкирских романов о современности Жанровые особенности башкирских романов о современности Жанровые особенности башкирских романов о современности Жанровые особенности башкирских романов о современности Жанровые особенности башкирских романов о современности Жанровые особенности башкирских романов о современности Жанровые особенности башкирских романов о современности Жанровые особенности башкирских романов о современности Жанровые особенности башкирских романов о современности Жанровые особенности башкирских романов о современности Жанровые особенности башкирских романов о современности Жанровые особенности башкирских романов о современности
>

Диссертация - 480 руб., доставка 10 минут, круглосуточно, без выходных и праздников

Автореферат - бесплатно, доставка 10 минут, круглосуточно, без выходных и праздников

Ахметьянова Найля Ахмадулловна. Жанровые особенности башкирских романов о современности : диссертация... кандидата филологических наук : 10.01.02 Уфа, 2007 139 с. РГБ ОД, 61:07-10/1288

Содержание к диссертации

Инеш 4

Беренсе булек.

Кен темапына арналган роман тероре пэм жанр у?енсэлектэре Икенсе булек.

Хэ?ерге кен темапына арналган романдар?а герой проблемаЬы всенсе булек.

Заман проблемаЬы пэм конфликт тэбигэте 88

Йомгашіау 117

"Кулланылган э^эбиэт 127 

Введение к работе

hap тарихи осорзон уз узенсэлеге булган кеуек, уныц эзэбиэт алдына куйган у? талабы бар. Замандын йезен пынландырыусы социаль-ижтимаги процестарзы, эхлаки-этик куренештэрзе югары эстетик кимэлдэ художестволы узлэштергэн эрэрзэр эзэбиэттен. урешен билдэлэй. Ижади эзлэнеузэр, укыштар, тэжрибэлэр пэм илдэ ижтимаги формация нигеззэре алмашыныу осорон характерлаусы жанр формалары тыуыуы котолгогюз тер алды.

Етмешенсе йылдарза башкорт романы заман темапына боролош япаны.Был хэл унда «тарихи, тарихи-революцион темаларзын, художестволы публицистика, очерк, хикэйэ, повесть жанрзарынын зур тэжрибэ туплауы аркапында мемкин булды».1

Хэзерге кен проблемаларын сагылдырган башкорт романыныц мепим узенсэлеге тормошто тэрэнерэк, конкретырак ейрэнеузэ, ысынбарлыктык тэбигэтенэн, уреш тенденцияларынан сыгып сагылдырыуза. Бегенге тормош агышы, заманыбыззын. рухи йезе, кешелэрзец ижтимаги пэм эхлаки яуаплылыгы, унын тормошка, хезмэткэ, йэмгиэткэ, тэбигэткэ менэсэбэте мэсьэлэлэре кузгатыла.

Заман менэн бергэ эзэбиэттен геройы ла узгэрзе. Иеземтэлэ, замандаш образыныц хэрэкэт итеу сферапы ла кинэйзе, мэнфэгэттэре лэ терлелэнде, интеллектуаль кимэле лэ байтак кутэрелде. Яны эзэби герой заманынык ниндэй тенденцияларын узендэ сагылдырзы? Алтмышынсы йылдарза башкорт халкынык йэшэу рэуеше уЗГЭрЭ. НефТЬ СЭНЭГЭТенеН У ЄШЄ ПЄЗЄМТ9Г1ЄНД9 бэлэкэй генэ ауылдар янында эшселэр поселоктары тезелэ, якы калалар калкып сыга, белем кимэле кутэрелэ, халыктын. кенкуреше якшыра, ауылдар кала тормошона якынлаша, демографик структура узгэрэ. Был интенсив урештен кире яктары ла узен пиззерзе: янылыкты кабул итеу процесында эхлэки каршылыктар тыузы. Шулай ук мелиорация, тезелештэр, буровойзар эшмэкэрлеге тэбитэткэ зур зыян килтерзе пэм экологик кесергэнешлек тыузырзы. Ошо осор якы тип кешелэр, якы формация барлыкка килтерзе. Йэмгиэттэ шэхес культынын фашланыу, волюнтаризм пэм догматизм куренештэренен бетерелеуе языусыларзы тэрэн уйланыузарта юлыктырзы: куп нэмэлэрзе янынан карап, яцыса бапаларга тура килде.

Демократияны кесэйтеу осоро, йэмгиэттэге уныш пэм етешпезлек, каршылыктар пэм бозоузар, уларзы тыузырыусыларта каршы киркен керэш алып барыу романдарза замандыц ижтимати караштарын узендэ туплаусы терле типтагы геройзары барлыкка килтерзе. Ул геройзар осор идеологияпын, унык идеалдарын сагылдырзы.

Эзэбиэттен елгергэнлеген билдэлеусе сифаттарзык 6epehe - заман пызаттарын, уреш-узгэреш йунэлештэрен, кенузэк каршылыктарын курэ пэм сэнгэтсэ пурэтлэй белеу кеуэпе. «Быга тиклем уреш этаптарында роман жанры, башлыса, тарихи темага арналпа, пунгы ун йыллыктарза романдык кен темапына боролоуы мэглум булды. Шунын менэн бергэ, пуцгы осорза йыл Иайын тиртэгэ якын роман донья куреуе лэ тэзэти куренешкэ эуерелеп китте»1. Тематика, жанр-стиль терлелегенек ни тиклем эпэмиэтле булыуына карамартан, эзэбиэттек теп вазифапы - заман есен ик мепим, ик актуаль булган булган пуззе эйтеузэ. «Без бегенге тормош агышы, заманыбыззык рухи йезе... турапында таран уйланып язылган пэм шуга курэ лэ укыусыларзы ла уйланырта мэжбур иткэн байтак эрэрзен барлыкка килеуен курэбез»,2 - тип билдэлэй С. Сафуанов.

Узгэртеп короузар, яцырыштын кешелэр, гэилэ менэсэбэттэренэ йогонтопон социаль-психологик, гаилэ-кенкуреш романдары кэузэлэндерзе. Илдэге иктисади, ижтимаги-сэйэси тормоштоц катмарланыу аркапында шэхес пэм халык психологияпындагы узгэрештэр жанрзык ижтимаги-публицистик формаларында художестволы сагылыш тапты. Замандын. социаль проблемалары мэкгелек темалар менэн урелеп бирелгэн романдар оло философии дейемлэштереузэргэ дэгуэ итте. Шул рэуешле, заман темапына арналган романдарга югары талаптарзан Караганда, уткэн быуаттын илленсе-алтымышынсы, тукпанынсы йылдары осоронда башкорт романдары арапында байтак кызыклы терзэр, яны тематик йунэлештэргэ нигез палынды. «Хэзерге романдын. теп йунэлеше -бегенге кен тематикапы, - тип билдэлэй 9. Хэкимов. - Тимэк ул заман пулышы менэн Иулай, бегенге тормош куренештэренэ бапа пэм хекем сыгарырга пэлэтле булып елгереп килэ».1

Диссертацияла уз заманына арналган романдарзын усеш тенденцияларын билдэлэу максаты куйыла. Ошонан сыгып, тубэндэге бурыстарзы хэл итеу куз унында тотола:

- кен темапына арналган романдарзы барлап сыгып, жанр тэбигэте йэпэтенэн теркемлэу;

- хэзерге роман формаларында герой концепцияпын билдэлэу;

- заман проблемаларын сагылдырган роман формаларынын конфликт тэбигэтен, уныц тарихилыгын курпэтеу.

Проблеманьщ ейрэнеу кимэле.

Роман, унын жанр терзэре, эволюцияпы эзэбиэт гилемендэ ярайпы ук ейрэнелгэн.

Жанрзар теорияпы башкорт эзэбиэт гилемендэ тепле ейрэнелгэн тип эйтеп булмай. Шул аркала теоретик, эзэби-тарихи хезмэттэрзэ, тэнкит практикапында ла жанрзарзын тэбигэтен терлесэрэк билдэлэу,

хатта бер ук эсэрзе терле жанрзарга индереп йеретеу хэлдэре осрай. Элбиттэ был хэл hep кемдец уз эрэренэ узенсэ жанр ацлатмапы биреуенэн гене килеп сыкмай, бэлки жанрзыц катмарлыгы, езлекпез усеш юлында булыу менэн бэйле. Эзэби жанр тарихи формалашыу процесында типиклаштырыу алымдары, образлылыгы, композицияпы heM кулеме менен узенсэлекле берлекте тэшкил итэ торган тоторокло бер категория. Роман, повесть, хикэйэ, поэма, трагедия, комедия п.б. кеуек жанрзар hep 6epehe бетен поэтик системаны барлыкка килтерэ heM уззэренец теп жанр узенсэлектэрен паклаган кейе усеш, узгэреш естендэ. "Кайпы бер жанр, узенен тезелеше heM поэтик формалары менэн катмарлы heM терле-терле булып, уз эсендэ бер нисэ жанр терзэрен хасил итеуе ихтимал. Хэзерге эзэбиэт донъяпында терле жанр формаларынын. ишэйеуе менэн, уларзын. бер-берепенэ йогонтопон, уз-ара тыгыз аралышып китеузэрен, синтетик формалар барлыкка килеуен дэ кузэтергэ мемкин. Жанрзар hep эзэбиэттэ милли узенсэлекле сифаттарга ла эйэ. Был - hap бер эзэбиэттен. милли поэтик традициялары, эзэби-тарихи усеш узенселектэре менэн бэйле куренеш.

Ьунгы йылдарза эзэбиэт йылдарза эзэбиэт гилеме жанр, стиль, художество метод мэсьэлэлэренэ зур иггибар бирзе. «Якы офоктарга: эзэби-тэнкит мэсьэлэлэре» (1974), «Хэзерге заман пэм башкорт эзэбиэте» (1977), «Башкорт эзэбиэтендэ жанрзар cncTeMahbi» (1980), «Заман пэм эзэбиэт» (1982) кеуек йыйынтыктар башкорт эзэбиэте теорияпынын MehnM йунэлештэрен билдэлэуе, жанр h9M стиль мэсьэлэлэрен дерес куйыуы, уларзы тикшереузен. айырым урнэктэрен курпэтеузэре менэн 9h9MH9Tne. Ошо йунэлештэ проза жанрзары буйынса зур монографик китаптар барлыкка килде.

Был елкэлэге теоретик фекер усеше О. Вэхитов, Р. Байымов, F. Рамазанов1 эшмэкэрлеге менэн бэйле. Шул рэуешле, башкорт эзэбиэт гилемендэ проза жанрзары ентекле ейрэнелде.

Фэндэр Академияпынын. Тарих, тел пэм эзэбиэт институты галимдары тарафынан сыгарылган «Башкорт эзэбиэтендэ жанрзар проблемапы» (1973) йыйынтыгында урын алган Э. Вэхитовтын. «20-30 йылдарза роман жанры», «Хэзерге башкорт романын усеш тенденцияпы» мэкэлэлэре башкорт эзэбиэтендэ роман жанры хакында махсус тикшереузе башлап ебэреуе менэн эпэмиэтле. Ул хезмэттэ башкорт романыньщ дейем художестволы тэжрибэпен ейрэнеп, жанр удеш перспективапын билдэлэу максаты куйыла. Милли роман жанрынын. барлыкка килеу, формалашыу, усеш этаптары тикшерелэ пэм шул нигеззэ кайпы бер теоретик пыгымталар япала2.

«Эпик кинлектэрзэ» (1968) исемле эзэби-тэнкит мэкэлэлэр йыйынтыгына романдыч «поэтик йезенеч нэфислэнэ», «йекмэткенен ячыра», «фекерзеч тос пэм етез усешле» була барыуы «форма йыйнаклыгына Иэм Ьыгылмалыгына»3 килтергэнлеген, э жанр удешендэге «тендециялар ик мепиме - проблематик масштаблылык»4 икэнлеген билдэлэй.

Э.Вахитов башкорт романынын усеш юлынык узенсэлекле булыуын пызык естенэ ала пэм был узенсэлектен характерлы пызаттарын билдэлэй:

1) прозанык бэлэкэй жанрзары усеше, тэжрибэ туплауы, стилде формалаштырыуы;

2) башкорт языусыларынын социалистик реализм методын узлэштереуе;

3) фольклорзы, унын халык прозапы тиген елешен (хикэйэт, энгэмэ, келэмэс, реалистик экиэт) узлэштереуе;

4) революцияга тиклемге (XVIII-XIX быуаттар башкорт язма npo3ahbi) эзэби мирарты барлау.

Романдын идея-тематик, проблематик, социаль-эхлэки йекмэткепен тикшереп, автор унын хрониканан, информатив хэбэр пейлэузэн куп планлы реалистик пурэтлэугэ табан катмарлы уреш юлы утеуе тураИында эйтэ. Прозанык терле жанрзарында стилдек формалашыу процесы 9. Вахитовтык махсус тикшеренеу обьекты булды (Жанр и стиль в башкирской прозе, 1982). Был мэсьэлэне тикшереу роман жанрынык тарихи поэтикаИына барып тоташа. Тарихи-теоретик планда, талим жанр-стиль усешендэ ее этапты билдэлэй. Тэуге этап - прозанык хикэйэлэу формаларынык асыкланыу осоро (1917-1940). Тап ошо йылдарза жанрзык милли йезен билдэлэрзэй стиль агымдары формалаша. Икенсе этап -публицистик апэнлелек h9M типиклаштырыузык якы алымдарын узлэштереу осоро (1941-1955). всенсе этап - хэзерге дэуер эзэбиэте -башкорт прозаЬынык дейем стиленек аныкланган осоро. Жанрзык стиль пэм пурэтлэу алымдарынык якы мемкинселектэре асылыу хэзерге дэуер эзэбиэте менэн бэйле. «Романда сюжеттык, мэсэлэн, хроникаль характерна FbiHa тезелеуенэ заман темапы сик куйзы»,1 -тип билдэлэй 9. Вахитов. Ул хэзерге башкорт романында заман

темапыныч естенлек алыуы унда конфликттык, сюжеттыч, жанрзыч структур ячырыуына килтереуен курпэтэ алды. «Романдыч тарихи-революцион темаларзан, заман темапына кискен боролош япауы, тарихи, художестволы публицистика, очерк, хикэйэ, повесть жанрзарыныч зур тэжрибэ туплауы аркапында мемкин булды, - тип яза тикшеренеусе. - Ьучгы йылдарза ижад ителгэн романдарзыч идея-тематик йекмэткепенэ, жанр типтарына, пурэтлэу алымдарына иггибар иткэндэ шул кузгэ ташлана: беренсенэн, жанрзыч тормошка утеп инеу мемкинлеге кубэйэ бара. Ул халык эшмэкэрлегенеч ячынан-ячы елкэлэрен яктырта. Икенсенэн, ошо активлык уныч жанр асылына ла эз пала. Романдыч заман проблемаларын кутэреугэ ныклап тотоноу дейем башкорт башкорт прозапынын зур бер ечеуе ул. Сенки заман темапы узенеч кичлеге, терлелеге менэн жанрзыч идея-эстетик йекмэткепен дэ, форма типтарын да байыктырзы, Ьурэтлэу мемкинлектэренэ зур юл асты. Тап шул аркала башкорт романыныч офоктары кичэйгэндэн кичэйэ бара».1

Башкорт эзэбиэтендэ проза жанрыныч, тарихи-революцион романдарзыч эволюция мэсьэлэлэрен артабан галим Роберт Байымов ентеклэп ейрэнэ.2 Тикшеренеузэ уга башкорт эзэбиэте факттарын дейем совет эзэбиэттеч берзэм уреш процесында карарга ынтылыу хае.

Тикшеренеусенеч «Жанр язмышы» китабы - эзэби куренештэргэ комплекслы системалы караш ташлау елгегіе. Унда автор тарихи-теоретик аспектта роман жанрыныч усеш юлы, милли Ьвм сит идея-эстетик традициялары, куп миллэтле эзэбиэттэр араИында тоткан урыны, художестволы кимэле турапында тепле фекер йеретэ.

Хэзерге осорза пуз сэнгэтендэ традицион жанр сиктэренен юйыла, эзэби терзэр арапындагы бэйлэнештэрзен, уз-ара «алыш-бирештэрзен» кесэйэ барыу ерлегендэ яны сифатлы синкретик формаларзын барлыкка килеуе ихтималлыгы турапындагы фекер перспектив тенденциялы.

Р. Н. Байымов хезмэтендэ, бер яктан, башкорт романынын жанр усеше пэм терлелеге (бында унын сатирик h9M тарихи терзэре анализлана), типологияпы пэм поэтикапы эзмэ-эзлекле тикшерелэ. Ошога ярашлы, жанр усешенэ зур елеш индергэн дилогия, трилогия (3. Биишева, Ф. Исэнголов, Я. Хамматов), айырым романдарга монографик анализ япала. Икенсе яктан, романдын милли прозанык эпик формалары системапындагы тоткан урыны гі9м роле ейрэнелэ. Роман, унын усеш проблемаЬы есен герой концепцияпы мегіим мэсьэлэ. Жанр барлыкка килтереусе тенденциялар тап ошо позициянан сыгып карала. Романдын башка жанрзарынын мемкинлектэрен файзаланыусы йэки узенсэлектэрен узендэ йеретеусе аккумулятив форма икэнлеген иста тотоп, жанр-ара бэйлэнештэр, хэзерге эпик формалар контексында ейрэнеу роман тэбигэтен тулырак асыкларга мемкинлек бирэ.

FannM эзэбиэт гилемендэ тэугелэрзэн «влгергэнлеккэ азым» (1971) «Жанр язмышы» (1984) китаптарында1 башкорт э?эбиэтенен шэрек мэзэниэте контексында етешэ барыу масьелаїїен кузгатты. Инкилаптан hyH да эле милли эзэбиэт, унын жанр формалары (роман, повесть, хикэйэ, поэма, драма п.б.) кенбайыш эзэбиэте елкэИендэ янынан формалашыуына карамартан, уларзын структур поэтикаЬы, стилдэр тэбигэте, сюжет, композиция короу узенсэлэктэре урта Иэм боронго дэуер эзиптэре (Фирзэуси, Руми, Низами h.6.) эсэрзэренэ барып тоташа. Тикшеренеусе 20-се йылдар азагында пэм 30-сы йылдарзын тэуге яртыпында ижад ителгэн «Боролош» (F. Хэйри), «Кузэй» (И. Насыри) кеуек романдарзын, шулай ук ошо йылдарзык куп панлы повестарынык, тарихи-этнографик драмаларзык «бизэкле» (орнаменталь) стиль тэбигэте, куп «тартмалы», оя-оя композиция королошо уларзык кенсыгыш эпик эдэрзэре поэтикапына ауаздаш хэмсэ, кисса, дастан формалар менэн кэрзэш булыуын курпэтэ. Шэрек эзэбиэтенек традициялары, «бизэкле» стилен йереткэн эдэрзэр И. Насыри, Д. Юлтый, Т. Йэнэби ижады менэн сиклэнмэй, артабангы усеш этаптарында ла 3. Биишева, Ф. Идэнголов дауам итеуенэ бадым япай.

Хэзерге кен темапына арналган романдарзык идея-художестволы нигезен тикшереугэ лэ ярайпы урын бирелэ «Жанр язмышы» китабында. Башкорт романы удешендэ элекке этаптар менэн сагыштырганда хэзерге заман темапыныц ныклы урын алыуы -характерлы гіьізат икэнлеге ГІЬІЗЬІК едтенэ алына. Икенсе характерлы гіьізат - ул бегенге кенде хедожестволы узлэштереузэ лэ эдэрзэр серияпы тыузырырга ынтылыш.Г.Ибрагммовтык колхоз ысынбарлыгын тэуге азымдарынан алып пунгы иылдарга тиклем пурэтлэусе «Умырзая», «Ай битен йыуганда» романдарынан торган дилогиягіьі -«Зэкгэртауза ак болан», «Яралы кеше тауышы», «Так менэн сын юлдарга» эдэрзэре шундайзар рэтендэ.

Бер ук вакытта эзэбиэттек герой концепцияпы ла ярайИы ук тедмэрлэнеуен дэ билдэлэй галим. Языусылар гражданлык йэпэтенэн елгергэн, ижтимаги теремек, халык уй-ынтылыштарын, унык борсолоузарын дейемлэштергэн ошондай геройга мерэжэт итте. Эдэрзен формапы, конфликты, сюжетынык узенсэлэге лэ герой концепцияпына бэйле икэнлеген тикшереусе кен темаИына багышлаган романдар анализы нигезендэ курпэтэ.

Филология фэндэре кандидаты Г. Гэрэева узенен. «Хэзерге прозала осталык мэсьэлэлэре» (вфе, 1996), «Заман кезгепе: геройзыц рухи донъяпы» (вфе, 2003) хезмэттэрендэ1 хэзерге заман темапын йеклэгэн романдарга тукталып, Д. Булэковтын, «Туззырылган тамук», «Килмешэк», «Гумер бер генэ», Р. Байымовтыц «Яуап бирер кен», Р. Солтангэрэевтын «Без йэшэгэн ер» h.6. эдэрзэренен, жанр, сюжет узенсэлектэрен анализлай, характерзар бирелешендэ психологизм мэсьэлэлэрен тикшерэ. Шулай ук хэзерге башкорт прозапында актуаль булган осталык мэсьэлэлэренэ кагылышлы проблемаларын яктырта, заман психологияпын тыузырыуза традиция пэм новаторлык куренештэре хакында пуз алып бара. Башкорт npo3ahbiHbi4 елгереп етеу кимэлен, художестволы фекерлэу бейеклеген, пурэтлэу осталыгы артыуын исбатлаусы курпэткестэрзен 6epehe булган психологизм проблемапы иггибар узэгенэ куйыла.

Эзэбиэт белгесе 3. Элибаевтын2 да тикшеренеу обьекты -романдар. Узенен «Хэзерге башкорт романдарынын конфликт тэбигэте» (вфе, 2003) исемле монографик хезмэтендэ роман жанры узенсэлектэрен, сюжет удтереу, композиция тезеу осталыгын, конфликт тэбигэтен анализлай, башкорт романдарында конфликт типтарын билдэлэй.

Э. Хэкимов3 «Эзэбиэт гізм заман» китабында башкорт эзэбиэте проза елгелэрен ентеклэп тикшерэ, уларзын рухи-эстетик кесен асып бирэ. Уныч иггибар узэгендэ заман кешепенен, катмарлы характерын эзэбиэттэ югары сэнгэт дэрэжэпендэ асыу проблемагіьі тора.

Башкорт эзэбиэтендэ хэзерге заман темагіьіна арналган романдарзын жанр-стиль узенсэлектэре мэсьэлэИенэ кагылышлы хезмэттэр, нигеззэ, эзэби журналдарза, фэнни йыйынтыкгарза басылган рецензия, башкорт эзэбиэте тарихын кузаллау максатын сыгып язылган мэкэлэлэр рэуешендэ.

Матбугат биттэрендэ хэзерге роман проблемапы ярайпы яктыртыла. Уз хезмэттэрендэ, гилми-эзэби кузэтеузэрендэ тепле пыгымталарга килеуселэр, НИНД9Й зэ булпа фекер эйтеуселэрзэн терле йылдарзагы байкау япаусыларзан Э. Вахитов, М. Минпажетдинов, 9. Хэкимов, 3. 9либаев, Г. Гэрэева, Р. Шэпиев, И. Вэлитов, Р. Азнаголов h.6. килтерергэ мемкин. Был хезмэттэр башлыса кайпы бер романдарзын жанр узенсэлеген асыуга йунэтелгэн.

Без карап уткэн монографик хезмэттэр, рецензия, мэкэлэлэр хэзерге романдарзын жанр-стиль проблемапын ейрэнеугэ юл аса.

Диссертациянык методологик нигезен башкорт, рус эзэбиэте гилеме белгестэре 9. Вахитов, Р. Байымов, F. Хесэйенов, 3. Нургэлин, Р. 9миров, М. Гэйнуллин, С. Сафуанов, В. Оскоцкий, В. Днепров, Л. Ершов, А. Чичерин, А. Бочаровтыц хезмэттэре тэшкил итэ.

Тикшереу материалы - жанр усешендэ мепим роль уйнаган йэки айырым куренештэрзе билдэлэрзэй совет осоро пэм хэзерге осор эзэбиэте романдары пайлап алынды.

Тикшеренеу методикапы. Без узебеззен эзлэнеузэребеззэ бегенге кен эзэбиэт гилеме талаптарынан сыгып, тарихи, сагыштырма, системалы h9M эстетик анализ методтарына таяныузы максатка ярашлы тип таптык.

Эштек гилми яцылыгы. Хэзерге заман темагіьіна арналган роман проблемапыныц тэуге тапкыр системалы ейрэнеугэ йэлеп ителеуе -диссертациянык теп яцылыгы. 9зэбиэт фэнендэ аз тикшерелгэн проблема буларак та, диссертантык уз эзлэнеузэрен быга тиклем тупланган материал менэн бэйлэп дейем, системалы анализ кузлегенэн уткэреу йэпэтенэн дэ эштек эпэмиэте зур, тип исэплэйбез.

Диссертациянын, теп фекерзэре, кузэтеузэре башкорт эзэбиэтенен. роман жанр эволюцияпы, кусэ килгэн поэтик традициялары, языусыларзын жанр формаларына индергэн янылыктары пеземтэпендэ барлыкка килгэн узенсэлекле тэбигэте куз алдында бастырыла. Тэнкит кузлегенэн утмегэн хэзерге романдарзы анализлау за проблеманы тикшереугэ янылык естэй.

Тикшеренеузек теоретик пэм практик эпэмиэтен диссертант шунда курэ: хэзерге роман жанры хакындагы караштарзы кинэйтеу, тулыландырыу ягынан был хезмэт эзэбиэт тарихына пэм теорияпына яны караштар, бапалар, конкрет кузэтеузэр пэм дейемлэштереузэр естэй.

Диссертациянын теп фекерзэре эзэби тэнкитселэргэ, белгестэргэ лэ башкорт прозапы жанрзарын ейрэнгэндэ файзалы булыр. Шулай ук кайпы бер пеземтэлэр югары укыу йорттарында башкорт эзэбиэтенэн лекциялар, махсус курстар тезегэндэ искэ алыныуы, кулланыуы ихтимал.

Диссертациянын кайпы бер мэсьэлэлэре терле кимэлдэге гилми -гэмэли конференцияларзагы сыгыштарза, матбугат биттэрендэ яктырылды.

Хезмэт структурапы куйылган максатка пэм материалды ейрэнеу буйынса асыкланган бурыстарга нигезлэнеп билдэлэнде. Диссертация инештэн , ее булектэн, пыгымта h9M эзэбиэт исемлегенэн тора.

Похожие диссертации на Жанровые особенности башкирских романов о современности